Home Wheel Dozer Komatsu Komatsu WD900-3 Wheel Dozer

Komatsu WD900-3 Wheel Dozer

316

Specifications

Dimensions information

Blade Capacity (Sae Rated)

Semi-U blade-26.0 m3 (34.0 cu.yd); Coal blade-45.0 m3 (58.9 cu.yd)

Base blade width:

Semi-U blade-6470 mm (21’3″)